Logo - Zeker Gemak - Zeker veilig - Zeker sterk - Zeker gemak - Zeker hygiene

Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid

1.1 Dit zijn de algemene voorwaarden van Zeker Gemak B.V.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Zeker Gemak B.V. en op alle met de Zeker Gemak B.V. tot stand gekomen overeenkomsten.

1.3 Het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling, houdt in dat u de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.5 Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

1.6 Onder “koper” wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een contractuele relatie tot de Zeker Gemak B.V. staat, uit hoofde van een met de Zeker Gemak B.V. gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de Zeker Gemak B.V. een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

1.7 Daar waar in deze algemene voorwaarden en op de internetsite sprake is van formulieren, worden daaronder begrepen de modelformulieren zoals afgebeeld op onze internetpagina’s, daaronder mede begrepen, de door de koper ongewijzigd uitgeprinte kopieën daarvan.

 1. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Zeker Gemak B.V. is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Alle aanbiedingen van Zeker Gemak B.V. zijn vrijblijvend en de Zeker Gemak B.V. houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.

2.4 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.5 Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: -de potentiële koper precies heeft aangegeven welk product of dienst hij of zij wil ontvangen. -een offerte door de koper is getekend en door Zeker Gemak B.V. is ontvangen in geval door Zeker Gemak B.V. een op naam gestelde offerte is uitgebracht. -de potentiële koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (bestelformulier) aan Zeker Gemak B.V. via elektronische weg is verzonden en door Zeker gemak B.V. is ontvangen.

2.6 Een overeenkomst komt in beginsel tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, in het geval een aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door de koper opgegeven e-mail adres.

2.7 Zeker Gemak B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Zeker Gemak B.V. dit mee binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.8 Koper en Zeker Gemak B.V. komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.5, 2.6 en 2,7 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanboden en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Zeker Gemak B.V. gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.9 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekte opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Zeker Gemak B.V. garandeert echter niet dat alle aanbiedingen op producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

 1. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief behandeling en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen.

3.2 Betaling kan onder meer geschieden per vooruitbetaling, tenzij anders afgesproken en bevestigd. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Zeker Gemak B.V.

 

 1. Aflevering en leveringstermijnen

4.1 Zeker Gemak B.V streeft ernaar om producten binnen 30 werkdagen af te leveren. Sommige producten hebben een langere levertijd. Zeker Gemak B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging van, door welke dan ook door Zeker Gemak B.V. ingeschakelde vervoerder, of door fouten in de voorraadindicaties van de leveranciers van Zeker Gemak B.V..

4.2 De door Zeker Gemak B.V. opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen binnen Nederland en zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming welke termijn minstens zeven werkdagen zal zijn.

4.3 De door Zeker Gemak B.V opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop van koper, als het door Zeker Gemak B.V. gehanteerde en door koper volledig ingevulde bestelformulier, door Zeker Gemak B.V. is ontvangen en door Zeker Gemak B.V is geaccepteerd.

4.4 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Zeker Gemak B.V. overschreden wordt, zal Zeker Gemak B.V. koper hiervan, na kennisgeving door de betreffende leverancier, onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft koper de bevoegdheid om de overeenkomst met Zeker Gemak B.V. te ontbinden, door dit per omgaande schriftelijk (via brief of e-mail) aan Zeker Gemak B.V. te melden.

4.5 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor.

4.6 Artikel 4.5 geldt niet in het geval koper ervoor gekozen heeft de bestelling op te halen en contant af te rekenen. Het risico gaat dan pas over op de koper indien de bestelling daadwerkelijk door de koper ontvangen is.

4.7 Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

 1. Afkoelingsperiode

5.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na levering nauwkeurig te (doen) inspecteren.

5.2 Voor overeenkomsten met consument kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument koper het recht heeft zonder opgaaf van reden een herroepingsrecht uit te oefenen binnen 14 werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd de gevallen bepaald in artikel 5.3 en 5.4.

5.3 Bij gepersonaliseerde producten vervalt het recht op ontbinden van de overeenkomst, artikel 6 is wel van toepassing.

5.4 Indien koper de overeenkomst ingevolge artikel 5.1 van de algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de koper dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) per omgaande aan Zeker Gemak B.V. te melden. De koper dient het product binnen 14 dagen na ontbinding terug te sturen naar Zeker Gemak B.V.. De kosten van het en het risico voor het retour zenden en de initiële bezorgkosten draagt de koper zelf.

5.5 De bedragen die koper heeft betaald op het moment dat koper de overeenkomst met Zeker Gemak B.V. ingevolge artikel 5.1 van de algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Zeker Gemak B.V. binnen 14 dagen nadat Zeker Gemak B.V. het door koper geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

5.6 Zeker Gemak B.V. behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Zeker Gemak B.V. of de leverancier van het product) is beschadigd.

5.7 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Zeler Gemak B.V. schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Zeker Gemak B.V. u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Zeker Gemak B.V. heeft het recht om waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan terug te betalen bedrag in te houden.

 1. Niet goed, geld terug

6.1 Indien binnen 30 dagen nadat u het product hebt ontvangen, het product een gebrek blijkt te vertonen of u van mening bent dat het product niet voldoet aan het door u bestelde, heeft u twee mogelijkheden: (a) u kunt Zeker Gemak B.V. schriftelijk (via brief of e-mail) vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product; of (b) u kunt de overeenkomst met Zeker Gemak B.V. ontbinden, door dit schriftelijk (via  brief of e-mail) aan Zeker Gemak B.V. te melden.

6.2 Indien u Zeker Gemak B.V. vraagt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product, dient u het product aan Zeker Gemak B.V. terug te sturen. Zeker Gemak B.V. zal het product dan binnen 20 werkdagen nadat zij het product van u heeft terugontvangen, (doen) herstellen of vervangen en aan u terugsturen. De kosten van de retourzending, het vervangen en/of herstellen van het product, en het aan u terugsturen van het product komen voor rekening van Zeker Gemak B.V., tenzij aannemelijk is dat het ontbreken van (een deel van) het product dan wel het gebrek aan het product aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is. In dat geval is Zeker Gemak B.V. niet verplicht het gebrek aan het product te herstellen of het ontbrekende deel toe te voegen aan het product. Zeker Gemak B.V. zal het product dan in dezelfde toestand aan u terugzenden, als die waarin zij het product van u ontvangen heeft.

6.3 Indien u de overeenkomst op basis van artikel 6.1(b) ontbindt, dient u het product onmiddellijk aan Zeker Gemak B.V. te retourneren. De kosten van de retourzending zijn in dit geval voor rekening van Zeker Gemak B.V.. De aankoopprijs van het product zal binnen 14 werkdagen na ontvangst van het de product(en) op uw bankrekening worden teruggestort. De artikelen 5.6 en 5.7 zijn op dit artikellid van toepassing.

 1. Garantie en aansprakelijkheid

7.1 Voor door Zeker Gemak B.V geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Zeker Gemak B.V. vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.

7.2 Zeker Gemak B.V. is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Zeker Gemak B.V.. Zeker Gemak B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst of omzetderving.

7.3 Indien Zeker Gemak B.V., om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: – Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Zeker Gemak B.V. of de fabrikant zijn verricht; – Indien de originele factuur van Zeker Gemak B.V. niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; – Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend, onoordeelkundige montage (al of niet door derden) of onoordeelkundig gebruik. – Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

7.5 De koper is gehouden Zeker Gemak B.V. te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake de uitvoering van de overeenkomst tegen Zeker Gemak B.V. mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.

7.6 Het is mogelijk dat Zeker Gemak B.V. op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter en alleen informatief. Zeker Gemak B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 1. Klachtenregeling

8.1 Zeker Gemak B.V. beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

8.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Zeker Gemak B.V. nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

8.3 Bij Zeker Gemak B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Zeker Gemak B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

8.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

8.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de Zeker Gemak B.V. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

8.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij Zeker Gemak B.V. schriftelijk anders aangeeft.

8.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Zeker Gemak B.V., zal Zeker Gemak B.V. naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 1. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met Zeker Gemak B.V. is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden.

9.2 De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 1. Overmacht

10.1 In geval van overmacht is Zeker Gemak B.V. niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 1. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

11.1 De koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Zeker Gemak B.V. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

11.2 Zeker Gemak B.V. garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 1. Disclaimer

12.1 Alle op deze internetsite genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen binnen het bereik van Zeker Gemak B.V. steeds worden gewijzigd. Zeker Gemak B.V. registreert en slaat de door u verstrekte gegevens in een databestand op. Overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb)

12.2 De internetsite van Zeker Gemak B.V en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Zeker Gemak B.V. sluit aansprakelijkheid uit voor welke schade (direct, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de internetsite en de inhoud ervan. Zeker Gemak B.V. onderhoudt, beveiligt de website en inhoud. Zeker Gemak B.V geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan Zeker Gemak B.V. garanderen dat het gebruik van de internetsite en de inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/ of andere schadelijke toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

 1. Toepasselijk recht en bevoegd rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, almede deze algemene voorwaarden van de Zeker Gemak B.V., is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Zeker Gemak B.V. worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

 1. Persoonsgegevens

14.1 Zeker Gemak B.v. zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat hiertoe een uitgebreid beleid.

14.2 Zeker Gemak B.V.neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Datum: 09-02-2022